İş Başvurusunda Bulunan Adayların Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İncelemekte olduğunuz bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(kanun) hükümleri gereğince hazırlanmıştır. Bu yasa gereğince hazırlanmış olan bu metin ile birlikte Triple-ID A.Ş (şirket) tarafından, şirkete başvurmakta olan adayların şirketle hem başvuru formu ile hem de Öz Geçmişleri ile paylaşmış oldukları; adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları, sağlık bilgileri ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, mülakat sırasında yapılabilecek ses ve görüntü kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları gibi bilgilerin korunması, işlenmesi ve saklanmasına ilişkin izlenilen prosedürleri ve işlenecek bilgiler tarafınıza sunulmakta ve veri sahibini aydınlatılmaktadır.
 
Aşağıda sayılacak bilgiler “veri sorumlusu” olarak Triple-ID Anonim Şirketi tarafından aşağıdaki usul ile işlenecektir.

1.    Veri sorumlusu Triple-ID A.Ş, Kanun kapsamında Veri sorumlusudur.

2.    Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği Kişisel verileriniz;
●     İş başvuru talebinizin incelenmesi ve değerlendirilmesi, pozisyona uygunluk denetiminin yapılması,
●     İş başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde Triple-ID işe alım prosedürleri çerçevesinde işe alım sürecinin başlatılması ve tamamlanması,
●     Sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi,
●     Başvurunuzun olumlu sonuçlandırılamaması durumunda ileride oluşabilecek ihtiyaçlarda kullanılması,
●     İşe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla işlenecek ve saklanacaktır.

3.    Hangi kişisel veriler işlenecek Başvurduğunuz birim veya ziyaret amacınıza göre farklılık göstermekle birlikte aşağıdaki verileriniz işlenecektir; 
●     Sağlık bilgileri de dahil olmak üzere tarafımıza gönderilmiş olan CV’de yer alan bilgiler,
●     Sağlık bilgileri de dahil olmak üzere İş başvuru formunda tarafımızla paylaşmış olduğunuz bilgiler,
●     Şirket ile yapılacak ve yaptığınız karşılıklı yazışmalar ve içerikleri,
●     Referanslar ile yapılacak görüşmelerde tutulan notlar,
●     Sizinle yapılacak olan mülakatta ve diğer görüşmelerde tutulacak notlar ve bu görüşmelerin sesli ve gerekirse video kayıtları,
●     Güvenlik gerekçesi ile kaydedilen güvenlik kameralarındaki görüntüleriniz,
●     İşyeri ziyaretçi ağına bağlanarak interneti kullanmanız durumunda yasa gereği tutulan iç IP dağıtım loglarınız.

4.    Kişisel veri işlemenin sebebi ve hukuki yöntemi Kişisel verileriniz, Triple-ID A.Ş. politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla toplanılmakta ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortamda dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.  Bu verilerin toplanılması yöntemi doğrudan fiziksel evrak biçiminde de olabileceği gibi sizin açık rızanızla birlikte yapılan video kayıtları veya sanal olarak tutulan diğer belgelendirme biçimlerinde de olabilmektedir.  Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuata dayanarak işlenmektedir.

5.    İşlenen kişisel verilerinin kimlere ve hangi amaçla aktarabileceği İşlenen kişisel veriler, işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlar ve ilgili kanun hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla şirket tarafından hem yurtiçinde hem de yurtdışında bulunan 3. kişilere aktarılabilir.

6.    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 hükmünde yer alan veri sahibinin hakları Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığın  öğrenme,      
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) (e) ve (f)bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,    
g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararlarının tazmin edilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire No:1/1 İç Kapı No:1B01 34415Kağıthane/İstanbul adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya itiraz formunuzun imzalı bir suretini hr@triple-id.com e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir. 

6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip firma tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.